Handelsbetingelser

Standard betingelser som er gældende for alle aftaler mellem NICARPE og andre parter.

 

NICARPE

Storegade 87B, 6700 Esbjerg

CVR-nummer: 39254794

1. Anvendelse

§ 1.1 Enhver levering fra NICARPE, CVR-nr. 3925 4794 (herefter benævnt ”Leverandør”) sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af kunden, med mindre andet fremgår af den af Leverandør fremsendte ordrebekræftelse.

Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette dokument samt gældende dansk og international lovgivning.

§ 1.2 I det efterfølgende er enhver, der køber serviceydelser, indgår i en skriftlig aftale eller andet med Leverandør betegnet som “Kunden”.

§ 1.3 Med mindre andet er aftalt, forbeholder Leverandør sig retten til at benytte Kunden som reference i forbindelse med salgsmateriale. Dette omfatter blandt andet markedsføringsmateriale, hjemmeside og forespørgsler.

§ 1.4 Leverandør forbeholder sig ret til, under en hver tid, at ændre indholdet af handelsbetingelserne uden forudgående varsel.

2. Indgåelse

§ 2.1 Leverandør bliver tidligst forpligtet ved de af Leverandør afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Leverandør har afsendt sin ordrebekræftelse. Leverandør er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til kendskab af Kunde, at tilbagekalde de af Leverandør fremsendte erklæringer.

3. Betaling

§ 3.1 Alle priser er eksklusive moms og andre eventuelle afgifter.

§ 3.2 Betaling skal ske kontant ved levering. Leverandør er ydermere berettiget til at kræve forudbetaling ved opgavens opstart.

§ 3.3 Eventuelle ændringer i betalingsbetingelser vil endeligt fremgå af ordrebekræftelsen.

§ 3.4 Kunde er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning.

4. Fortrydelsesret

§ 4.1 Kunden accepterer ved bestilling af specialtilrettet ydelse, som inkluderer, men ikke er begrænset til, webudvikling, grafisk design og lignende serviceydelser, at fortrydelsesretten bortfalder.

5. Tvister og lov

§ 5.1 Skulle der opstå eventuelle uenigheder omkring arbejde udført af Leverandør (tvist omkring fortolkning, vilkår, opfyldelse m.m.), så kan dette udelukkende indbringes for Retten i Esbjerg, hvor det vil blive vurderet efter dansk lovgivning. Alle tvister skal forinden det indbringes til retten forsøges løst mellem Leverandør og Kunde.

6. Ansvar

§ 6.1 Leverandør er uden ansvar for tab, som følge af direkte eller indirekte skade og efterfølgende skader, herunder tab af forventet avance. Dette gælder selv om Leverandør er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Leverandør.

7. Fuldmagt

§ 7.1 Ingen selvstændig person/selskab, så som agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte Leverandør uden skriftlig aftale herom.

8. Reklamation og undersøgelsespligt

§ 8.1 Kunde skal straks ved leverance, og forinden Produkt tages i brug, foretage en grundig undersøgelse af Produkt for at sikre sig, at Produkt er mangelfri.

§ 8.2 Ønsker Kunde at påberåbe sig en mangel, skal Kunde straks og senest 14 arbejdsdage efter at manglen er eller burde være opdaget, give skriftlig meddelelse herom til Leverandør samt anføre, hvori manglen består.

§ 8.3 Såfremt ovenstående betingelser ikke er mødt, er Kunde i enhver henseende afskåret fra at gøre manglen gældende.

9. Force majeure

§ 9.1 Leverandør er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Leverandørs forpligtelser, såfremt Leverandør kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Leverandørs kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, servernedbrud, hackerangreb, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører og lignende.

§ 9.2 I så fald er Leverandør berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre Leverandør forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

10. Tavshedspligt

§ 10.1 Kunde og Leverandør (heraf benævnt ”Parter”), inklusiv deres ansatte, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning, der kommer til deres kendskab, i forbindelse med etableringen, driften og afviklingen af denne aftale, såfremt at disse oplysninger kan betragtes som fortrolig.

§ 10.2 Ovennævnte oplysninger må Parter kun opbevare, anvende og formidle som led i opfyldelse af alle forpligtelser, pålagt mellem Parter, overfor hinanden.

11. Leveringsbetingelser

§ 11.1 Leverandør producerer, udvikler og opsætter Produkt til at opfylde kravspecifikation, som er udarbejdet af Kunde og anerkendt af begge parter.

§ 11.2 Kunde forventes at supplere alt indhold til Produkt, herunder, men ikke begrænset til, tekst, medier og kravspecifikation, for at Leverandør kan fuldføre indsættelse af det ønskede indhold.

§ 11.3 For at opfylde en leverance, forventes Leverandør at have kreeret Produkt til at imødekomme alle krav, som er specificerede i kravspecifikation jvf. § 12, stk. 1.

§ 11.4 Leverandør fraskriver sig alle former for ansvar overfor tab hos kunden som følge af en eventuel forsinkelse i leverancen fra Leverandør.

§ 11.5 Såfremt at Leverandør skulle være mere end 14 dage forsinket i forbindelse med Produkt, vil der blive tilbudt af Leverandør udstedning på en fuld tilbagebetaling til Kunde.

12. Kravspecifikation

§ 12.1 Leverandør kan på forlangende kræve, at Kunden skal udarbejde en fyldestgørende kravspecifikation, der angiver de funktioner, som Produkt skal indeholde samt nærmere specifikationer til design af Produkt.

§ 12.2 Kunde er alene ansvarlig for, at designet ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, varemærker eller forretningskendetegn.

§ 12.3 Leverandør forbeholder sig retten til at frasige sig en opgave, hvis opgaven i henhold til kravspecifikationen eller under udviklingsforløbet viser sig for omfangsrig. Såfremt Leverandør frasiger sig en opgave, vil Kunden blive faktureret for den medgåede tid på opgaven.

 

Hovedkontor
Niels Bohrs Vej 6
6700 Esbjerg

CVR: 39254794